Tôi đã học được rằng… (5)

I’ve learnt that
Tôi đã học được rằng

… that being happy is a simple goal that we make extremely difficult to achieve.
… được hạnh phúc là mục tiêu đơn giản nhưng chúng ta rất khó đạt được.

… that a smile is a powerful way to communicate.
… nụ cười là cách giao tiếp hay

… that learning one new thing every day expands the entire world.
… học một việc mới mỗi ngày sẽ mở rộng cả thế giới này.

… that when I smile, others smile back.
… khi tôi mĩm cười, người khác cười lại với tôi.

… that worry is a waste of time and energy.
… lo lắng chỉ làm mất thời gian và nghị lực.

… that true wisdom combines experience, knowledge and intuition.
… sự thông thái là sự kết hợp của kinh nghiệm, kiến thức, và trực giác.

… that happiness cannot be created, it is simply to be recognized.
… hạnh phúc không thể được tạo ra, mà nó đơn giản chỉ là được nhận ra.

… that the longer a habit has been held, the more time and energy is needed to break it.
… thói quen càng lâu năm thì càng cần nhiều thời gian và nghị lực để phá vỡ nó.

… that learning to forgive takes practice.
… học tha thứ cần được thực hành.

… that the more I give, the more I get.
… tôi cho đi càng nhiều thì tôi được càng nhiều.

… that the only way to start is to start.
… cách duy nhất để khởi sự là khởi sự.

… that there is enormous strength in gentleness.
… sự hòa nhã, dịu dàng có sức mạnh vô biên.

… that the present is a gift.
… hiện tại chính là món quà.

… that success happens more easily when you are influenced by the right people.
… bạn thành công dễ dàng hơn khi bạn được ảnh hưởng bởi những người thích hợp.

… that at some point, we will stop pushing ourselves to grow and simply enjoy life.
… có những khi, chúng ta sẽ ngừng phấn đấu và chỉ tận hưởng cuộc sống.

… that the greatest human need is to be heard and understood.
… nhu cầu lớn nhất của con người là được lắng nghe và thấu hiểu.

… that we can not control our feelings, but we can control our attitude.
… chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của chúng ta, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ của chúng ta.

… that most people want to be inspired.
… hầu hết mọi người đều muốn được truyền cảm hứng.

… that people will help, if asked.
… người ta sẽ giúp đỡ, nếu được nhờ.

… that being successful is not necessarily the same as being happy.
… được thành công không nhất thiết phải là có hạnh phúc.

… that we can never laugh too much, smile too often or love too late.
… chúng ta không bao giờ cười nhiều quá hay yêu trễ quá.

… to measure success from within, not against others.
… đo lường thành công so với chính chúng ta chứ không phải so với người khác.

… to look for possibilities, not limits.
… tìm kiếm khả năng chứ không phải giới hạn.

Saigontre sưu tầm và dịch

Advertisements

Tôi đã học được rằng… (4)

I’ve learnt that
Tôi đã học được rằng

… that even when I have a right to be angry, I don’t have the right to be cruel.
… ngay cả khi tôi có quyền nóng giận, tôi cũng không có quyền xử sự độc ác.

… that just because people don’t love me the way I want them to, it doesn’t mean they don’t love me.
… chỉ vì người khác không yêu thương tôi như cách tôi muốn, chứ không có nghĩa là họ không yêu thương tôi.

… that friends, no matter how good, will hurt me once in a while and that I must forgive them for that.
… bạn bè, dù cho tốt thế nào đi nữa, cũng sẽ có khi làm thương tổn tôi và tôi phải tha thứ cho họ

… that since we only get one body we must take good care of it.
… vì chúng ta chỉ có một thân thể này nên chúng ta phải chăm sóc tốt nó

… that although the word “love” can have many different meanings, it loses value when over-used.
… mặc dù từ “yêu” có thể có nhiều nghĩa, nhưng nó sẽ mất giá trị khi bị lạm dụng

… that listening for meaning is more productive than listening for words.
… lắng nghe ý nghĩa thì hiệu quả hơn lắng nghe lời nói.

… that how we spend our time is often how we spend our money.
… cách chúng ta sử dụng thời gian thường cũng là cách chúng ta tiêu tiền

… that nobody wins every game every time.
… không ai luôn thắng mọi cuộc chơi mọi lúc.

… that opportunities will not arise if I’m not ready.
… cơ hội sẽ không đến khi tôi chưa sẵn sàng.

… that a strong focus eliminates more obstacles than any problem-solving strategy ever could.
… sự tập trung cao sẽ giải tỏa những trở ngại tốt hơn bất kỳ chiến lược giải quyết vấn đề nào.

… that we create our own destiny.
… chúng ta tự tạo ra số phận của chính mình.

… that true love holds no conditions, no expectations and no limitations.
… tình yêu chân chính không kèm theo bất kỳ điều kiện, kỳ vọng và giới hạn nào.

… that absolutely anything can be communicated without hurting the listener, if enough love and skill are applied.
… chắc chắn rằng bất kỳ thứ gì cũng có thể được nói mà không làm thương tổn người nghe, nếu như người nói có đủ tình yêu thương và kỹ năng nói.

… that a smile or a gentle touch is often more satisfying than anything I can say.
… một nụ cười hay một cái chạm tay thân ái thường có hiệu quả tốt hơn bất cứ điều gì tôi có thể nói.

Saigontre sưu tầm và dịch

Tôi đã học được rằng… (3)

I have learned
Tôi đã học được
… that simply and continually putting one foot in front of the other allows miracles to happen.
… rằng đơn giản chỉ cần bước liên tục từng bước một về phía trước, sẽ làm nên điều kỳ diệu.
… that every change offers an opportunity.
… rằng mỗi sự thay đổi kèm theo một cơ hội.
… that we are responsible for our own future.
… rằng chúng ta chịu trách nhiệm về tương lai của chúng ta.
… that I cannot change what I am not willing to face.
… rằng tôi không thể thay đổi những gì tôi không sẵn sàng đối mặt.
… that we do not live in a perfect world.
… rằng chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo.
… that being focused frees up more time.
… rằng tập trung sẽ tiết kiệm được thời gian.
… that everyone responds to a smile.
… rằng mọi người đều đáp trả một nụ cười.
… that everyone behaves badly sometimes.
… rằng ai cũng có lúc xử sự thật tệ.
… that forgiveness is the key to joy.
… rằng sự tha thứ là yếu tố quyết định của niềm vui.
… that we never, ever stop learning.
… rằng chúng ta không bao giờ ngưng học hỏi.
… that success comes from doing what we love and loving what we do.
… rằng thành công đến từ việc làm những gì chúng ta yêu thích và thích những gì chúng ta làm.
… that money and success are the results of an open mind and a loving heart.
… rằng tiền và thành công là kết quả của một bộ óc cởi mở và một con tim yêu thương.
… that hating others takes a lot more energy than acceptance.
… rằng ghét người khác tốn nhiều năng lượng hơn là chấp nhận họ.
… that the greatest gift we can give another person is to allow him or her to contribute to our life.
… rằng món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể tặng người khác là cho phép anh ta tham dự vào cuộc sống của chúng ta.
… that the true friend is the one who will tell me the truth and help me feel good about hearing it.
… rằng bạn tốt là người nói cho tôi biết sự thật và giúp tôi cảm thấy tốt khi nghe điều đó.

Saigontre sưu tầm và dịch

Tôi đã học được rằng… (2)

I have learned
Tôi đã học được
… that people who do not respect others do not respect themselves.
… rằng những ai không tôn trọng người khác thì cũng không tôn trọng chính mình.
… that there are people who love us dearly but just haven’t been taught to show it the way we want them to.
… rằng có những người rất yêu thương ta nhưng chưa biết cách diễn đạt tình yêu này theo cách mà ta muốn
… that loving an under-appreciated person changes them forever.
… rằng thương yêu một người hèn kém sẽ làm thay đổi họ mãi mãi.
… that huge mountains are climbed by taking little steps.
… rằng những ngọn núi to lớn nhất cũng được chinh phục bằng từng bước từng bước nhỏ.
… that it’s not possible to love someone too much.
… rằng không bao giờ là yêu ai nhiều quá cả.
… that people have a need to be understood and respected.
… rằng con người cần được hiểu và tôn trọng.
… that it is better to light a few candles than to complain about the dark.
… rằng tốt hơn là đi thắp nến còn hơn là ngồi than phiền bóng tối.
… that hard work, in and of itself, is not a crucial factor in getting results.
… rằng làm việc chăm chỉ không phải là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả.
… that sometimes more loyalty comes from a pet than a relative or a friend.
… rằng đôi khi con vật còn trung thành hơn hàng xóm hay bạn bè.
… that happiness comes from giving.
… rằng hạnh phúc đến khi cho đi.
… that change begins with a decision, grows with a commitment and occurs with action.
… rằng việc thay đổi bắt đầu với một quyết định, lớn dần với sự cam kết, và xảy ra với hành động.
… that I can’t do everything.
… rằng tôi không thể làm mọi điều.

Saigontre sưu tầm và dịch

Tôi đã học được rằng… (1)

I have learned
Tôi đã học được
… that my most important mission is to be kind to myself and others.
… rằng sứ mệnh quan trọng nhất của tôi là đối xử tốt với bản thân tôi và người khác.… that when I feel disappointed in someone, it’s usually due to my expectations rather than their actions.
… rằng khi tôi cảm thấy thất vọng về ai đó, thường là do kỳ vọng của tôi hơn là do hành động của người đó.
… that it is more important to be consistent than it is to be exact.
… rằng kiên trì quan trọng hơn là chính xác.
… that it saves time to always put my watch, keys, and wallet in the same place every day.
… rằng bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian nếu bạn luôn để các đồ vật ở đúng vị trí dành cho nó.
… that small mistakes prevent big failures.
… rằng lỗi lầm nhỏ giúp hạn chế thất bại to.
… that life doesn’t wait.
… rằng cuộc sống này không chờ đợi một ai.
… that both loving and hating involve a lot of energy; the former gives it whereas the latter drains it.
… rằng yêu và ghét đều liên quan đến nhiều năng lượng, nhưng cái đầu cho trong khi cái sau làm cạn kiệt năng lượng.
… that true leaders listen more than they speak.
… rằng những người lãnh đạo chân chính nghe nhiều hơn là nói.
… that dogs hold the secret to being happy and loving, but I haven’t learned how they do it yet.
… rằng loài chó nắm giữ bí mật về hạnh phúc và yêu thương, nhưng tôi chưa học được cách chúng làm điều đó như thế nào.
… that blame evokes defensiveness and that defensiveness reduces awareness.
… rằng đổ lỗi sẽ sinh ra đề phòng, và đề phòng sẽ làm giảm nhận thức.
… that true leaders makes decisions by using their hearts as well as their minds.
… rằng những nhà lãnh đạo chân chính ra quyết định bằng con tim lẫn khối óc.
… that real power comes from my ability to focus.
… rằng sức mạnh đến từ khả năng tập trung.
… that courage is not the absence of fear but the mastery of it.
… rằng can đảm không phải là không sợ mà là chế ngự được nỗi sợ.
… that I am calmer and more effective when I am well rested.
… rằng tôi bình tĩnh hơn và hiệu quả hơn khi tôi đã được nghỉ ngơi đầu đủ.
… that what we are driven to get isn’t always what we want.
… rằng những gì chúng ta phấn đấu để đạt được không phải lúc nào cũng là cái ta mong muốn.
… that it’s important, along the road to our dreams, to stop and re-examine the map just to make sure we haven’t gotten lost.
… rằng rất cần thiết cho chúng ta khi đang mải mê trên con đường đi tới ước mơ, phải thỉnh thoảng dừng chân và kiểm tra xem chúng ta có lạc đường không.
… that a compliment thought but not shared is a missed opportunity.
… rằng ý định khen mà không nói ra là một cơ hội bị mất.

Saigontre sưu tầm và dịch